Постанова Кабміну про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

15:04
1267
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 грудня 2011 р. № 1340КиївПро внесення змін до Правил оформлення віз дляв’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію та визнання такою, що втратила чинність,постанови Кабінету Міністрів...

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. № 1340

Київ

Про внесення змін до Правил оформлення віз для
в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її 
територію та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України від 
8 жовтня 1997 р. № 1125

 

Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Внести до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 567 (Офіційний  вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1681), зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1125 “Про затвердження зразка бланка анкети для оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду до України” (Офіційний  вісник України, 1997 р., число 41, с. 54).

                  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

Інд.27

_________________


                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                                                                                             від 26 грудня 2011 р. № 1340

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил оформлення 
віз для в’їзду в Україну і транзитного 
проїзду через її територію

1. У пункті 2:

1) абзаци другий, восьмий і десятий викласти у такій редакції:

“віза — наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі дозвіл, необхідний для в’їзду або для транзитного проїзду через територію України протягом відповідного строку;”;

“паспортний документ — виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН документ, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною;”;

“приймаюча сторона — зареєстровані в установленому законом порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, установ та організацій, представництва міжнародних організацій, а також фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України у зв’язку з навчанням, стажуванням, роботою або на інших законних підставах та запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства;”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“члени сім’ї іноземця чи особи без громадянства — чоловік (дружина), неповнолітні діти, в тому числі неповнолітні діти чоловіка (дружини), непрацездатні батьки та інші особи, які вважаються членами сім’ї відповідно до права держави походження.”.

2. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

“3. Уповноваженими органами, що мають право надавати та оформляти візу, є:”.

3. Пункт 8 викласти у такій редакції:

“8. Департамент консульської служби МЗС оформляє візи у випадках, передбачених міжнародними договорами.”.

4. У пункті 11:

1) у підпункті 2:

в абзаці п’ятому слова “фізичної чи юридичної особи” замінити словами “приймаючої сторони”;

в абзаці шостому слова “підприємства або організації” замінити словами “державного підприємства або державної організації”;

абзаци сьомий, одинадцятий і тринадцятий викласти у такій редакції:

“договір на перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;”;

“документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземної інвестиції в економіку України в іноземній валюті на суму не менш як 50 тис. доларів США;”;

“запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;”;

2) у підпункті 3:

абзац четвертий після слів “Севастопольським міським центром зайнятості” доповнити словами і цифрами “(для іноземців, які найняті інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції згідно з частиною другою статті 35 Закону України “Про угоди про розподіл продукції”, подаються засвідчені в установленому порядку копії угоди про розподіл продукції та трудового договору (контракту) із зазначенням посади (спеціальності)”;

абзаци сьомий і дев’ятий викласти у такій редакції:

“оригінал запрошення на навчання встановленого зразка та у період з 15 листопада до 15 серпня — клопотання МОНмолодьспорту про надання візової підтримки;”;

“запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;”;

в абзаці одинадцятому слова “засвідчене Міністерством економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “погоджене з Мінекономрозвитку”;

в абзаці дванадцятому слова “, що засвідчене Національним банком” виключити;

абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

“звернення іноземного засобу масової інформації, що погоджене з Держкомтелерадіо;”;

доповнити підпункт після абзацу п’ятнадцятого новими абзацами такого змісту:

“запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства в’їжджає в Україну, або волонтерської організації, зареєстрованої в Україні в установленому порядку;

документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем чи особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України “Про міжнародне приватне право”);

документ, що підтверджує належність до членів сім’ї іноземця чи особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні (документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості — на англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні та документа встановленого зразка, що підтверджує наявність в іноземця чи особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні;”.

У зв’язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим.

5. Пункти 13 і 17 викласти у такій редакції:

“13. Короткострокова віза громадянам Австралії, Республіки Албанія, Республіки Гватемала, Малайзії, Мексиканських Сполучених Штатів, Нової Зеландії, Республіки Панама, Республіки Сінгапур, Турецької Республіки та Республіки Хорватія оформляється без подання відповідних запрошень, крім випадку, передбаченого пунктом 7 цих Правил.”;

“17. Оформлення віз громадянам держав, перелік яких за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби, ДМС та СБУ визначається МЗС, та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі тимчасового або постійного проживання, а в разі відсутності таких представництв та установ — у будь-якій іншій державі відповідно до встановлених МЗС зон відповідальності дипломатичних представництв та консульських установ України, після проведення особистої співбесіди з іноземцем та особою без громадянства та за погодженням з СБУ, крім випадків, визначених МЗС. Порядок такого погодження встановлюється СБУ і МЗС.”.

6. Абзац другий пункту 18 викласти у такій редакції:

“Іноземець та особа без громадянства подають належним чином заповнену і підписану візову анкету. Недієздатна особа подає візові анкети за підписом свого законного представника. Особи, відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та особи без громадянства, і які прямують разом з ним, подають окрему візову анкету. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або законного представника.”.

7. Пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі виявлення технічної помилки, допущеної під час заповнення бланка візової етикетки та вклеювання її до паспортного документа, віза анулюється шляхом перекреслення та проставлення на ній відмітки “Анульовано”, дати і підпису посадової особи, що скріплюється печаткою.”.

8. У пункті 28:

1) підпункт 2 після слів “посвідчення закордонного українця” доповнити словами “, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі спільного в’їзду та перебування на території України”;

2) у підпункті 7 слова “за зверненням Адміністрації” замінити словами “які в’їжджають в Україну на запрошення”.

9. У пункті 30:

1) підпункт 3 після слів “в’їзд в Україну” доповнити словами “ , або тимчасово обмежено право виїзду з України”;

2) підпункт 6 викласти у такій редакції:

“6) відсутності в іноземця чи особи без громадянства дійсного полісу медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне клопотання;”;

3) доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:

“61) відсутності в іноземця та особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;”;

4) підпункт 9 викласти у такій редакції:

“9) звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи.”.

10. Пункт 31 викласти у такій редакції:

“31. Рішення про відмову в наданні візи приймається уповноваженими органами, які прийняли рішення про її надання та оформлення.”.

11. Пункт 32 доповнити абзацами такого змісту:

“Віза скасовується під час перебування іноземця та особи без громадянства на території України у разі:

виявлення факту подання особою під час оформлення візи недійсного чи виданого іншій особі паспортного документа, або підроблених інших документів, або подання завідомо неправдивих відомостей;

прийняття рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі території України.

Скасування візи здійснюється:

у випадках, передбачених абзацом п’ятим цього пункту, — уповноваженими посадовими особами ДМС або Держприкордонслужби;

у випадках, передбачених абзацом шостим цього пункту, — уповноваженими службовими особами органу, що прийняв рішення про примусове повернення або який подав позов до суду про прийняття рішення про примусове видворення, — після прийняття такого рішення судом.”.

12. Доповнити Правила пунктом 321 такого змісту:

“321. Рішення про скасування візи може бути оскаржено в порядку, передбаченому законом.”.

 _________________

Інститут релігійної свободи, м.Київ 
www.irs.in.ua    

 

Джерело: Урядовий Портал
Інститут релігійної свободи
irs.in.ua

Підпишіться на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Більше по темі: